Onurari

Onurari e tariffas

L’onurari tenor las directivas da tariffas – ed en cas da tariffas da cassas e da l’AI, tenor ils contracts cun quests purtaders dals custs – è da fixar sche pussaivel durant l’emprim discurs cun las pazientas/ils pazients. Sch’ils pazients pajan contant, han els il dretg ad ina quittanza. Pretensiuns da las terapeutas e dals terapeuts che surpassan l’onurari n’èn betg lubidas. Ils emprims discurs pon vegnir mess a quint. Discurs telefonics da caracter terapeutic pon vegnir mess a quint tenor temp impundì.

Comments are closed.